Upgrade naar de nieuwe Edge-browser of gebruik Chrome, Firefox of Safari om door te gaan. De ADI Global Distribution-site zal na 12 maart 2021 Internet Explorer niet meer ondersteunen. close button
Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden


De volgende voorwaarden zijn zonder uitzondering van toepassing op alle verkopen door ADI-GARDINER NV, (“ADI”) aan de Koper.

1. ENIGE VOORWAARDEN. De verkoop door ADI is uitdrukkelijk beperkt tot de voorwaarden hierin. De algemene aankoopvoorwaarden van de Koper, alle eventuele aanvullende of afwijkende voorwaarden op de kooporder of een ander document of andere overeenkomst of afspraken van de Koper worden als belangrijke wijzigingen beschouwd en worden verworpen en binden ADI niet. De aanvaarding door ADI van de kooporder van de Koper is uitdrukkelijk afhankelijk gesteld van de instemming van de Koper met de voorwaarden hierin vervat, in hun totaliteit. Het plaatsen van een kooporder door Koper, en de aanvaarding van de factuur van ADI door de Koper vormen de aanvaarding door de Koper van deze voorwaarden, in hun totaliteit.
 
2. PRIJSOPGAVE/PRIJZEN. ADI kan de prijs en de specificaties van al de goederen wijzigen naar eigen goeddunken en zonder mededeling aan de Koper, met de uitzondering dat de prijsopgave van ADI uitsluitend bindend is indien de Koper een bestelling plaatst binnen de termijn vermeld in de prijsopgave of, indien geen termijn wordt vermeld, binnen een termijn van 30 dagen. De Koper moet binnen 12 maanden na de datum van bestelling om verzending van de totale hoeveelheid goederen verzoeken. Zoniet kunnen, zulks naar keuze van ADI, de standaardprijzen van ADI op het tijdstip van verzending van toepassing zijn op de hoeveelheden die werkelijk worden geleverd, zelfs indien al gefactureerd. Indien niet anders uitdrukkelijk overeengekomen, is de prijs exclusief de installatie, start-up, commissioning en onderhoud. Alle bewerkingen, ontwerpen, tekeningen en andere intellectuele eigendommen die op grond hiervan worden geproduceerd of geleverd, zijn en blijven eigendom van ADI. Indien de kosten van ADI (zoals maar niet beperkt tot kosten voor productie, materiaal of levering) op enig tijdstip met 5% of meer zijn gestegen, heeft ADI het recht de prijs van al de desbetreffende goederen dienovereenkomstig te verhogen voor bestaande en toekomstige prijsopgaven van ADI en/of kooporders van de Koper.
 
3. BETALING. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen,, moeten alle betalingen in EUR worden gedaan, en zijn deze verschuldigd op de rekening van ADI binnen 30 dagen na de factuurdatum. ADI behoudt zich ten alle tijde het recht om de Koper zijn kredietwaardigheid te evalueren. Indien de Koper niet voldoet aan de kredietvereisten zoals bepaald door ADI, kan ADI, zonder voorafgaand de Koper in te lichten, de kredietvoorwaarden wijzigen of terugtrekken en kan waarborgen, een zekerheid of een vooruitbetaling eisen voor de daaropvolgende leveringen van goederen. Op facturen die na hun vervaldatum onbetaald blijven, zal automatisch en zonder voorafgaande ingebrekestelling (i) een rente voor laattijdige betaling (gelijk aan de intrestvoet bepaald in artikel 5, 1° alinea van de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties zoals medegedeeld door de Minister van Financiën via een bericht in het Belgisch Staatsblad) en (ii) een forfaitaire schadevergoeding van 15% op de uitstaande bedragen verschuldigd zijn. Het is uitdrukkelijk overeengekomen dat, behalve in het geval van uitstel van betaling die ten laatste 10 dagen vóór de vervaldatum wordt verzocht en die uitdrukkelijk door ADI wordt verleend, de rekeningen die na hun vervaldatum onbetaald blijven, volgens ADI’s keuze kunnen aanleiding geven tot: 1) De directe opschorting van alle hangende leveringen, zonder dat enig voorafgaand bericht noodzakelijk is. 2) Onmiddellijke betaling van alle openstaande sommen, wat de modaliteiten van betaling voor (één van beiden door of niet toegelaten wissel) verstrekten, zonder dat enig voorafgaand bericht noodzakelijk is. Daarenboven, alle kosten voor incasso van onbetaalde bedragen, inclusief advocaatkosten, zijn voor rekening van de Koper.
 
4. LEVERING. Alle leveringsdata zijn ramingen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen door ADI. De leveringsvoorwaarden voor bestellingen onder 250 EURO zijn EX WORKS (Incoterms 2000) waarbij alle risico van verlies van of schade aan de goederen bij levering aan de transporteur op de Koper overgaat. Met betrekking tot bestellingen boven 250 EURO, zijn de leveringsvoorwaarden CIF (Incotermen 2000) waarbij alle risico van verlies of schade aan de goederen aan de Koper overgaat op het moment dat ADI de goederen levert op de plaats bepaald door de Koper in de bestelling. Binnen 14 dagen na levering, moet om het even welke vordering voor tekorten, zichtbare gebreken of niet-conformiteit van de goederen schriftelijk aan ADI worden ter kennis gebracht, anders worden alle goederen geacht te zijn geleverd en aanvaard. De Koper is aansprakelijk voor vertragingen of extra kosten aan de zijde van ADI die het gevolg zijn van handelen of nalaten van de Koper. Bij vertraging in de levering of uitvoering veroorzaakt door de Koper, zullen de termijn voor levering of uitvoering verlengd worden met een termijn gelijk aan de werkelijke vertraging van ADI of zoals onderling overeengekomen. ADI mag leveringen onder om het even welke bestelling in één of meerdere verzendingen doen. De goederen worden eigendom van de Koper wanneer hij de volledige prijs voor de goederen heeft betaald. Tot op het moment dat de volledige prijs is betaald, zal de Koper de goederen verzekeren ten voordele van ADI, hem vrijstellen van alle kosten en zal hij het eigendomvoorbehoud mededelen aan derden. De Koper zal worden verplicht om pro rata te betalen voor de feitelijk geleverde goederen niettegenstaande dat een deel van de rekening van de goederen zal blijven openstaan.
 
5. BELASTINGEN. Het bedrag van alle toepasselijke belastingen wordt opgeteld bij de prijs en is voor rekening van de Koper, tenzij de Koper ADI certificaten van vrijstelling heeft verstrekt die aanvaardbaar zijn voor de belastingheffende autoriteiten.
 
6. OVERMACHT. ADI is niet aansprakelijk voor de niet-conformiteit noch voor de niet-uitvoering van haar contractuele verplichtingen, met inbegrip van vertraging in de productie of levering van goederen indien deze het gevolg zijn van een overmachtsituatie, met inbegrip van maar niet beperkt tot het onvermogen of weigering door derdeleveranciers om ADI goederen, delen, diensten, handboeken of andere informatie te verstrekken die noodzakelijk zijn voor de levering van de goederen tekort aan of het onvermogen tot het bekomen van materialen of componenten, vertraging in of weigering van de toekenning van exportvergunningen of opschorting of herroeping daarvan of andere handelingen van een overheid die de mogelijkheid voor ADI tot nakomen beperken, brand, aardbeving, overstroming, noodweer, of andere natuurrampen, quarantaines, epidemieën, pandemieën, of andere regionale medische crisissen, stakingen of uitsluitingen, rellen, onlusten, opstand, burgerlijke ongehoorzaamheid, gewapend conflict, terrorisme of oorlog (of dreiging daarvan) of een andere oorzaak van welke aard ook die redelijkerwijs buiten de macht van ADI valt. Indien de overmachtsituatie langer dan 90 dagen duurt, hebben beide partijen het recht de kooporder van de Koper op te zeggen en moet de Koper ADI betalen voor de werkzaamheden verricht voorafgaand aan de opzegging en alle redelijke kosten die door ADI als gevolg van de opzegging worden gemaakt. Ingeval van vertragingen in levering of nakoming die veroorzaakt zijn door een overmachtsituatie, dient de termijn voor levering of nakoming te worden verlengd met de duur van de feitelijke vertraging van ADI of zoals gezamenlijk overeengekomen.
 
7. BEËINDIGING. Geen kooporder van de Koper kan worden beëindigd dan met ADI’s voorafgaande schriftelijke toestemming. De Koper is in elk geval van annulatie, beëindiging of verplaatsing van datum aansprakelijk voor alle kosten, uitgaven en lasten , waaronder mogelijk (a) een aanpassing van de prijs op grond van de hoeveelheid geleverde goederen, (b) alle directe en indirecte, gemaakte en te maken kosten voor het beëindigd kooporder van de Koper, (c) de volledige kosten van alle unieke materialen vereist voor maatwerkgoederen en (d) een redelijke proportionele vergoeding voor kosten en voorziene winsten, in lijn met de maatstaven in de sector. ADI kan automatisch, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder betaling van schadevergoeding een kooporder van de Koper geheel of gedeeltelijk beëindigen wanneer de Koper deze voorwaarden schendt en indien de inbreuk hersteld kan worden en de Koper nalaat deze te herstellen binnen 5 dagen na ontvangst van schriftelijk bevel van ADI tot herstelling van de schade of ingeval van faillissement, insolvabiliteit, ontbinding of onder curatelestelling van de Koper.
 
8. VRIJWARING BIJ INBREUK. (a) ADI stemt ermee in (i) het verweer te voeren of een schikking te treffen in iedere tegen de Koper ingestelde vordering, procedure of geding, uitsluitend op basis van de aanspraak dat goederen die op grond hiervan uitsluitend door filialen van ADI zijn vervaardigd en geleverd direct inbreuk maken op een Belgisch octrooi, auteursrecht of mask work van een derde, en (ii) de kosten en schadevergoeding te betalen die in laatste instantie aan deze derde worden toegekend, mits: (A) ADI onmiddellijk schriftelijk door Koper in kennis wordt gesteld van een dergelijke vordering, (B) ADI exclusieve zeggenschap krijgt over het verweer of de schikking, gebruikmakend van een door ADI gekozen raadsman en (C) de Koper ADI alle beschikbare informatie en ondersteuning biedt. Omdat ADI exclusieve zeggenschap heeft over de oplossing van vorderingen wegens inbreuk is ADI in geen geval aansprakelijk voor eventuele advocaatkosten van de Koper. ADI zal niet aansprakelijk zijn met betrekking tot vorderingen die betrekking hebben op goederen die niet door een filiaal van ADI worden vervaardigd, maar ADI zal Koper om het even welke schadevergoeding ter beschikking stellen die door de fabrikant van dergelijke goederen wordt gegeven in de mate dat ADI het recht op dergelijke schadevergoeding heeft. (b) ADI is niet verantwoordelijk voor een schikking of regeling van een dergelijke vordering van een derde die zonder toestemming van ADI tot stand is gebracht. ADI heeft geen verplichting en dit artikel 8 is niet van toepassing bij een vordering wegens inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht van een derde (i) door goederen die niet door een filiaal van ADI vervaardigd zijn ii) door de combinatie van goederen met andere elementen indien die inbreuk niet zou zijn voorkomen zonder die combinatie, (iii) door goederen die zijn gewijzigd indien die inbreuk niet zou zijn voorkomen door de ongewijzigde goederen, (iv) door goederen die niet voor hun gewone doel worden gebruikt, of (v) door software indien die software anders is dan de laatste versie van de software die door het betreffende filiaal van ADI is uitgegeven. De Koper stemt ermee in ADI te vrijwaren tegen alle vorderingen, gedingen en procedures van welke aard ook die voortvloeien uit de uitsluitingen gespecificeerd in dit artikel 8(b). (c) Op ieder tijdstip nadat een vordering is ingesteld of ADI meent dat een dergelijke vordering waarschijnlijk zal worden ingesteld of dat een bevoegde rechter een verbod zal uitspreken waartegen geen beroep open staat, kan ADI naar eigen goeddunken besluiten (i) te bewerkstelligen dat de Koper het recht krijgt de goederen te blijven gebruiken, (ii) de goederen te vervangen of te wijzigen, of (iii) teruggave van de goederen te aanvaarden en de koopprijs, onder aftrek van 20% jaarlijkse afschrijving vanaf de verzenddatum, terug te betalen. Het vorenstaande vormt ADI’s volledige aansprakelijkheid en het enige rechtsmiddel van de Koper bij een feitelijke of vermeende inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van een derde. Dit artikel 8 is in plaats van en vervangt iedere andere expliciete, impliciete of wettelijke garantie tegen een dergelijke inbreuk.
 
9. SOFTWARE. Op software geïnstalleerd in een produkt zijn de volgende voorwaarden van toepassing, tenzij de software vergezeld gaat van een software-licentieovereenkomst. Software wordt hierbij in licentie gegeven en niet verkocht. Op voorwaarde dat de Koper deze voorwaarden naleeft, verleent ADI een persoonlijke, beperkte, niet-exclusieve gebruikslicentie op de objectcode van de software, uitsluitend ten behoeve van de interne doeleinden van de Koper. De licentie is beperkt tot de goederen en/of de locatie(s) gespecificeerd op de kooporder van de Koper waarvoor dit document dient als prijsopgave of bevestiging. Een ander gebruik is niet toegestaan. ADI behoudt voor zichzelf (of indien van toepassing haar leveranciers) alle eigendomsrechten op de op grond hiervan geleverde software, die altijd vertrouwelijke en beschermde gegevens bevat, met inbegrip van doch niet beperkt tot alle octrooirechten, auteursrechten, handelsmerken en bedrijfsgeheimen. Het is de Koper niet toegestaan te trachten de software te verkopen, over te dragen, in sublicentie te geven, terug te compileren, te demonteren of te herdistribueren, behalve voorzover dit uitdrukkelijk wordt toegestaan. Evenmin is het de Koper toegestaan de software te kopiëren, openbaar te maken, te distribueren of te vertonen of op andere wijze voor anderen beschikbaar te stellen (behalve voorzover ADI dit schriftelijk heeft toegestaan) of niet-toegelaten gebruik van de software toe te staan. Indien de software wordt geleverd met een produkt genoemd aan de ommezijde, mag de Koper zijn softwarelicentie uitsluitend aan een derde overdragen in combinatie met de verkoop door de Koper van het produkt waarop de software is geïnstalleerd. ADI heeft het recht deze licentie automatisch en zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder betaling van schadevergoeding te beëindigen indien de Koper deze voorwaarden niet naleeft.
 
10. GARANTIE. De koper erkent dat ADI de distributeur van de goederen is. ADI geeft geen garantie, van om het even welke aard, hetzij uitdrukkelijk of impliciet, met betrekking tot de goederen of met betrekking tot hun verhandelbaarheid, kwaliteit en/of geschiktheid voor een bepaald doel en/of om het even welk bepaald gebruik. ADI zal niet aansprakelijk zijn voor eender welke schade met betrekking tot om het even welke garantie met betrekking tot de goederen, maar ADI zal aan Koper de gepubliceerde garanties van de leverancier ter beschikking stellen in de mate dat ADI het recht op dergelijke garanties heeft. De gepubliceerde garantie die door filialen van ADI worden gegeven die de goederen hebben vervaardigd wordt hieronder aangegeven. Tenzij anders schriftelijk meegedeeld aan de Koper, hebben alle verwijzingen naar ADI hieronder in deze sectie betrekking op het relevante ADI filiaal. Behalve voorzover hierin uitdrukkelijk anders wordt bepaald, garandeert ADI dat de door haar vervaardigde goederen in alle materiële opzichten vrij zijn van materiaal- en constructiefouten en conform de toepasselijke specificaties en/of tekeningen. ADI kan zonder kennisgeving aan de Koper veranderingen in de goederen aanbrengen die niet van invloed zijn op vorm, conformiteit of functie. De garantie van ADI gaat in op de verzenddatum en heeft de duur gespecificeerd aan de ommezijde of, indien geen duur is gespecificeerd, 12 maanden. Alle garantieeisen moeten worden gedaan binnen 10 dagen vanaf het ogenblik dat de oorzaak die tot de garantie van ADI leidt werd ontdekt of redelijk kon worden ontdekt. Goederen die niet voldoen en transport vooraf betaald aan ADI worden geretourneerd, worden gerepareerd of vervangen, zulks ter keuze van ADI, en tegen laagste kosten teruggestuurd, transport vooraf betaald. Geretourneerde goederen worden niet aanvaard zonder een vóór verzending aan ADI verkregen goedkeuringsnummer (RMA). Goederen onderworpen aan contaminatie, slijtage of gebruiksschade worden niet als gebrekkig beschouwd vanwege die contaminatie, slijtage of gebruiksschade. Er is geen garantie van toepassing indien, naar het uitsluitend oordeel van ADI of de fabrikant, het gebrek of de schade veroorzaakt is door of gerelateerd is aan installatie, de combinatie met andere onderdelen en/of producten of wijziging of reparatie van de goederen anders dan door ADI of het gevolg is van handelen, nalaten, misbruik of verwaarlozing door de Koper. Gerepareerde of vervangen goederen worden voor de resterende garantieperiode of gedurende 90 dagen na verzending gegarandeerd, waarbij de langste periode van toepassing is. Het is de verantwoordelijkheid van de Koper ervoor zorg te dragen dat de goederen geschikt zijn voor de toepassing waarin zij worden gebruikt. Software genoemd in de bestelling of de quotatie en/of gebruikt in goederen en gegarandeerd door de fabrikant wordt geleverd op een medium dat bij normaal gebruik vrij is van materiaal- en constructiefouten zolang de hardware en/of het systeem onder garantie is. Tijdens deze periode zal ADI ieder medium dat zij gebrekkig bevindt kosteloos vervangen. Voor wat betreft de kwaliteit of prestatie van software of data, zij worden geleverd IN DE STAAT WAARIN DEZE ZICH BEVINDEN, ZONDER GARANTIE. Indien ADI om het even welke diensten aan de Koper verleent, omvattend maar niet beperkt tot training of assistentie met configuratie en installatie van de Goederen, zal ADI dergelijke diensten verlenen overeenkomstig de redelijke industriepraktijk en aan dergelijke tarieven zoals door ADI in zijn prijslijst gespecificeerd. ADI aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van de Koper die voortvloeit uit de voorziening van dergelijke diensten. De bovengenoemde garanties en de voorwaarden zijn enig en exclusief en geen andere garanties, aansprakelijkheden en verplichtingen van om het even welke soort uitdrukkelijk of impliciet, met inbegrip die van bevredigende kwaliteit en geschiktheid voor bijzonder doel, zijn van toepassing op de goederen. ADI zegt niet toe, noch garandeert ze dat de goederen niet kunnen worden gecompromitteerd of worden gesaboteerd of dat de goederen om het even welk lichamelijk letsel of bezitsverlies, inbraak, diefstal, brand of anders zullen verhinderen; of dat de goederen in alle gevallen adequate waarschuwing of bescherming zullen bieden. De koper begrijpt dat een behoorlijk geïnstalleerd alarm slechts het risico van inbraak, diefstal, brand of andere gebeurtenissen kan verminderen die zonder een alarm kunnen voorkomen, maar het is geen verzekering of waarborg dat zulke niet zullen voorkomen of dat er geen lichamelijk letsel of bezitsverlies dientengevolge zal zijn. Deze garanties zijn slechts ten voordele van de Koper en zijn niet toewijsbaar of overdraagbaar.
 
11. BEPERKING AANSPRAKELIJKHEID. a) Indien ADI in gebreke zou blijven de goederen te leveren of deze met vertraging of niet zou leveren of op andere wijze haar verplichtingen niet zou nakomen, dan is het enige rechtsmiddel dat Koper kan instellen een optie tot annulering van de kooporder van de Koper door middel van een schriftelijke kennisgeving aan ADI. In geen geval is ADI aansprakelijk voor (i) indirecte, bijkomende of gevolgschade; (ii) schade die voortvloeit uit bedrijfsonderbreking; (iii) winstderving; (iv) inkomstenderving; (v) verlies van gebruik van eigendom of kapitaal; (vi) gemiste besparingen; of (vii) verlies van gegevens. ADI is niet aansprakelijk voor verlies of schade wanneer die aansprakelijkheid voortvloeit als gevolg van haar kennis (feitelijk of anders) van de mogelijkheid van een dergelijk verlies of een dergelijke schade. b) ADI’s aansprakelijkheid met betrekking tot een kooporder of anderzijds op grond van deze voorwaarden overschrijdt in geen geval de contractprijs van de specifieke goederen die aanleiding geven tot de vordering. c) ADI zal in geen geval aansprakelijk zijn voor enige schade, zelfs niet indien deze schade werd veroorzaakt door een grove fout van ADI dan wel door bedrog, opzettelijke fout of zware fout van haar aangestelden, bedienden, agenten of vertegenwoordigers. d) Deze uitsluitingen en beperkingen aan schadevergoedingen zijn van toepassing ongeacht de wijze waarop het verlies of de schade is veroorzaakt en tegen iedere aansprakelijkheidstheorie, gebaseerd op overeenkomst, tort (onrechtmatige daad), vrijwaring of op andere basis. e) Geen der partijen streeft naar uitsluiting of beperking van haar verantwoordelijkheid voor: (i) bedrog; of(ii) elke kwestie terzake waarvan beperking van aansprakelijkheid niet wordt toegestaan door de wet. f) De koper zal ADI vrijwaren tegen vorderingen, schade, verliezen, vergoeden, kosten en uitgaven die door ADI worden gedaan als resultaat van vorderingen die worden verricht tegen ADI door derden uit de combinatie of het gebruik van de goederen met om het even welke onverenigbare assistentproducten of om het even welke andere zaak waarvoor ADI niet aan Koper onder deze leveringsvoorwaarden aansprakelijk zou zijn.
 
12. AANBEVELINGEN. Door ADI gegeven aanbevelingen of ondersteuning betreffende gebruik, ontwerp, toepassing of werking van de goederen mogen niet worden uitgelegd als expliciete of impliciete toezeggingen of garanties van enigerlei aard en dergelijke informatie wordt door de Koper aanvaard voor eigen risico van de Koper en zonder dat daardoor enige verplichting of aansprakelijkheid voor ADI ontstaat. Het is de uitsluitende verantwoordelijkheid van de Koper vast te stellen of de goederen geschikt zijn voor gebruik in de toepassing(en) van de Koper. Het niet geven van aanbevelingen of ondersteuning door ADI doet geen aansprakelijkheid ontstaan voor ADI.
 
13. WETTEN. a) De Koper moet zich houden aan alle toepasselijke wetten, voorschriften en verordeningen van de bevoegde autoriteiten in een land, met inbegrip van doch niet beperkt tot de wetten die de invoer of uitvoer van de goederen verstrekt door ADI reguleren, en moet alle invoer- en uitvoervergunningen verkrijgen die noodzakelijk zijn in verband met de daaropvolgende invoer, uitvoer, wederuitvoer of overdracht of het daaropvolgende gebruik van alle goederen, technologie en software gekocht, in licentie gekregen of ontvangen van ADI. Tenzij wederzijds schriftelijk anders wordt overeengekomen, stemt de Koper ermee in dat hij de goederen niet zal gebruiken in verband met een activiteit die atoomsplitsing of atoomfusie, gebruik of behandeling van nucleair materiaal of nucleaire, chemische of biologische wapens met zich meebrengt. b) Goederen en diensten op grond hiervan door ADI geleverd zullen worden geproduceerd en geleverd met inachtneming van alle toepasselijke wetten en voorschriften van het gebied waar de goederen geleverd worden De Koper bevestigt dat hij ervoor zorg zal dragen dat alle goederen behoorlijk worden geïnstalleerd en gebruikt, in overeenstemming met de wetten met betrekking tot gezondheid en veiligheid op het werk in het gebied waar de goederen geïnstalleerd en gebruikt zullen worden, en de Koper vrijwaart ADI van alle kosten, vorderingen, gedingen en aansprakelijkheden die voortvloeien uit dergelijke toepasselijke wetten of anderzijds voortvloeien uit de levering door de Koper of het gebruik door anderen van de goederen
 
14. UITSLUITING VERREKENING. Het is de Koper niet toegestaan een gefactureerd bedrag te verrekenen met een bedrag dat ADI aan de Koper of zijn gelieerde ondernemingen verschuldigd is of wordt.
 
15. WEEE a) Niet in de prijzen begrepen zijn de kosten voor het recycleren van goederen bedoeld in de Europese WEEE Richtlijn 2002/96/EG en deze kosten kunnen toegevoegd worden aan de opgegeven prijzen. b) Tenzij daarvoor op grond van bovenstaand artikel 15 al kosten in rekening zijn gebracht, zijn, indien de bepalingen van de WEEE Richtlijn 2002/96/EG als geïmplementeerd in plaatselijke wetgeving op goederen van toepassing zijn, de financiering en organisatie van de verwerking van elektrisch en elektronisch afval de verantwoordelijkheid van de Koper, die deze verantwoordelijkheid hierbij aanvaardt, en de Koper vrijwaart ADI terzake van al dergelijke aansprakelijkheden. De Koper staat in voor de inzameling, verwerking en recyclering van de goederen in overeenstemming met alle toepasselijke wetten en voorschriften en zal deze verplichting doorgeven aan de eindgebruiker van de goederen. Niet-nakoming van deze verplichtingen door de Koper kan leiden tot strafrechtelijke sancties in overeenstemming met de plaatselijke wetten en voorschriften.
 
16. TOEPASSELIJK RECHT. Deze voorwaarden en de overeenkomsten met betrekking tot de verkoop en levering van goederen door ADI aan de Koper worden beheerst door Belgisch recht, met uitzondering van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 1980, of een opvolgend verdrag, is niet van toepassing op deze voorwaarden. De rechtbank te Antwerpen is exclusief bevoegd kennis te nemen van geschillen met betrekking tot deze voorwaarden en de verkoop en levering van goederen door ADI aan de Koper.
 
17. VRIJWARING. De Koper dient ADI te vrijwaren voor alle kosten en schade, inclusief advocaatkosten, door ADI gemaakt als gevolg van de feitelijke of dreigende schending van deze voorwaarden door de Koper.
 
18. OVERIGE BEPALINGEN. a) De partijen wisselen tijdens de uitvoering of vervulling van een kooporder mogelijk vertrouwelijke informatie uit. Alle vertrouwelijke informatie blijft eigendom van de partij die haar openbaar heeft gemaakt en moet door de ontvangende partij geheim worden gehouden. De voorzieningen van dit artikel 18 a) zullen van kracht blijven na de beëindiging of uitvoering van het kooporder. Deze verplichtingen zijn niet van toepassing op informatie die: (a) publiek bekend is op het tijdstip van openbaarmaking of publiek bekend wordt anders dan door toedoen van de ontvanger, (b) aan de ontvanger bekend is op het tijdstip van openbaarmaking, anders dan door een onrechtmatige daad van de ontvanger, (c) door de ontvanger ontvangen wordt van een derde zonder beperkingen vergelijkbaar met die in dit artikel, of (d) zelfstandig door de ontvanger is ontwikkeld. Elke partij blijft eigenaar van haar vertrouwelijke informatie, met inbegrip van doch niet beperkt tot alle octrooirechten, auteursrechten, handelsmerken en bedrijfsgeheimen. Een ontvanger van vertrouwelijke informatie mag die vertrouwelijke informatie niet openbaar maken zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de openbaar makende partij, met dien verstande dat ADI vertrouwelijke informatie bekend mag maken aan haar gelieerde ondernemingen, werknemers, functionarissen, adviseurs, agenten en aannemers. b) Deze voorwaarden (inclusief die vermeld aan de ommezijde) en alle ander voorwaarden door ADI schriftelijk aanvaard in de kooporder of de aanvaarding van de koopordervormen de volledige overeenkomst tussen ADI en de Koper, en vervangen alle eerdere schriftelijke en mondelinge overeenkomsten en afspraken, en kunnen uitsluitend worden gewijzigd met wederzijdse schriftelijke instemming. c) Het is de Koper niet toegestaan zijn rechten of plichten op grond hiervan uit te besteden, over te dragen of te cederen, zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van ADI. ADI mag haar verplichtingen op grond hiervan uitbesteden, overdragen of cederen, zonder de instemming van de Koper. d) Geen vertegenwoordiging, garantie, handelwijze of handelsgebruik bindt ADI indien niet hierin vervat of uitdrukkelijk vermeld. e) Titels en opschriften dienen uitsluitend de toegankelijkheid van de tekst en hebben geen invloed op betekenis of interpretatie van deze voorwaarden. f) Het op enig tijdstip gedurende enige tijd niet afdwingen van bepalingen hiervan door ADI mag niet worden uitgelegd als een verklaring van afstand met betrekking tot die bepaling of het recht van ADI elke en iedere bepaling daarna af te dwingen. g) Ingeval van enige bepaling hierin wordt vastgesteld dat deze onwettig, ongeldig of niet-afdwingbaar is, wordt de geldigheid en afdwingbaarheid van de resterende bepalingen niet aangetast en wordt in plaats van die bepaling een zo gelijk mogelijke bepaling hieraan toegevoegd die wettig, geldig en afdwingbaar is. h) Bepalingen hierin die naar hun aard van kracht blijven na opzegging, annulering of voltooiing van de opdracht van de Koper na aanvaarding door ADI, blijven van kracht na die opzegging, annulering of voltooiing. i) Alle stenografische fouten en schrijffouten kunnen worden gecorrigeerd. j) Deze voorwaarden kennen geen voordeel toe aan derden of het recht een voorwaarde af te dwingen.
 
19. TAAL. De Franse versie van deze voorwaarden heeft voorrang ingeval van strijd met vertalingen die gemakshalve zijn verstrekt. December 2008
close button